BERICHTENBOX

Laatste bericht: 3 jaren, 1 Maand geleden
 • Samuel Oberm : hou het programma goed in de gaten op de site zodat je altijd de laatste stand van zaken weet
 • Bestuur : Voor afgelastingen kan je het beste de site in de gaten houden. Tevens de teletekstpagina 601. Uiteraard kan je ook terecht bij de leiders van jullie team. Bij voorkeur niet allemaal naar de wedstrijdsecretaris te bellen.
 • Bestuur : Er worden regelmatig foto's van de afbouw geplaatst op de site. Kijk maar eens hoe de afbouw vordert onder de kop foto's - > recent - > overige - > afbouw kantine
 • Bestuur : Foto's van de kampioenen van de F - 2 zijn toegevoegd onder kopje Foto's - > Recent - > Wedstrijdfoto's
 • Bestuur : Vandaag zaterdag 21 mei speelt de E - 1 een wedstrijd tegen de Heiten van E - 1. Dit spectakel begint om 17.00 uur.

Alleen bevoegden kunnen berichten toevoegen

Jeugdplan

 

 Jeugdbeleidsplan

`

2010 - 2014

 

 

Inhoudsopgave blz
 
1. Voorwoord 3
2. Bestaande situatie 4
3. Visie 5
4. Doelstelling 6
5. Functieomschrijving jeugdcoordinator 7
6. Selectiebeleid jeugdspelers 8
7. Wervingsbeleid jeugdkader 9
8. Structuur overlegvormen 10
 
Bijlagen
 
A. Organisatie binnen vereniging 11
B. Overzicht jeugdleiders binnen vereniging 12
C. Overzicht jeugdtrainers binnen vereniging 13
D. Overzicht maatschappelijke stages binnen vereniging 14
E. Overzicht overige stages binnen vereniging 15

 

 

 

1.         Voorwoord voorzitter

 

De voetbalvereniging FC Birdaard heeft in maart 2009 het initiatief genomen om het jeugdvoetbal van Birdaard en de omliggende dorpen een nieuwe impuls te geven.

 

De vereniging heeft ca 200 leden, waar van ongeveer 165 actief spelend. Van deze 165 zijn ca 100 jeugdleden, variërend in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, ofwel de F-pupil tot en met de A-junior.

 

De grootte van de vereniging en het aantal spelers zijn niet bepalend voor de kwaliteit van het voetbal en de prestaties van de teams.

 

We hebben het idee om de gemiddelde kwaliteit van het individu te verhogen, zonder daarbij de spelvreugde nadelig te beïnvloeden. Het is juist de bedoeling om dit ook een positieve impuls te geven.

 

Om dit geheel te structureren zullen in de huidige organisatie van de jeugd enige aanpassingen nodig zijn.

 

FC Birdaard zal moeten investeren in zijn jeugd, om op termijn de vruchten hiervan te kunnen plukken. De vruchten zullen in de vorm van goed opgeleide en gemotiveerde jeugdleden door te laten doorstromen naar de senioren. Het streven is om ook structureel de selectie van het eerste elftal aan te kunnen vullen met zelf-opgeleide spelers.

 

Het zal een lange weg zijn om dit structurele effect te realiseren. Hiervoor zullen de nodige hobbels moeten worden genomen. Het plan zal ook gedragen moeten worden door de hele vereniging: het bestuur, het kader in de vorm van leiders en trainers, de ouders van de (jeugd)leden en natuurlijk de huidige en toekomstige spelers zelf.

 

Het geheel zal moeten worden beschreven in een plan met duidelijke doelstellingen en een bepaalde visie. Dit plan hebben we het jeugdbeleidsplan genoemd.

 

Ik ben positief over het genomen initiatief en ben er van overtuigd dat dit de gehele vereniging ten goede zal komen. Ik wens de gehele jeugdafdeling van de vereniging dan ook succes met de ingeslagen weg en hoop op termijn de resultaten te kunnen zien op het veld.

 

Voorzitter Eric Wagemakers

 

 

 

2.         Huidige situatie maart 2009

 

 

 

De bestaande situatie in maart 2009 is als volgt te omschrijven:

 

Een kleine jeugdafdeling met de navolgende teams:

 

A-junioren                   1 team

B-junioren                   0 teams

C-junioren                   1 team

D-pupillen                    1 elftal en 1 zevental

E-pupillen                    2 zeventallen

F-pupillen                    2 zeventallen

 

De indeling van de teams gaat in eerste instantie op leeftijd. Bij die leeftijdsgroepen waar meerdere teams ingedeeld worden (de pupillen) wordt door de leiders en trainers een teamindeling gemaakt, gebaseerd op diverse gronden:

 

Leeftijd, kwaliteit, woonplaats, vrienden, vriendinnen, ouders als leider.

 

De F-pupillen trainen 1 keer in de week. De overige teams trainen zo veel mogelijk 2 keer in de week. De trainers zijn actieve leden binnen de vereniging. Een enkele trainer heeft een opleiding als jeugdtrainer, de meerderheid heeft geen opleiding hiertoe.

 

In de diverse leeftijd categorieën spelen meisjes in de jongensteams. In de senioren dames 2 spelen voornamelijk meisjes in de B-junioren leeftijd.

 

De jeugd speelt voornamelijk in najaars- en voorjaarsreeks, aangevuld met zaalvoetbal in de winterstop. Het Waad & Ie toernooi voor Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel, het Kersttoernooi en het jeugdzaalvoetbaltoernooi van de KNVB zijn de toernooien waar diverse teams in meedoen.

 

Het bestuur heeft 4 keer per jaar een vergadering met de jeugdleiders en -trainers. Voor aanvang van de najaarsreeks, voor start zaalvoetbal, voor start voorjaarsreeks en aan het einde van het lopende seizoen.

 

Binnen het bestuur is één aangewezen persoon die contactpersoon is tussen de complete jeugd (spelers, leiders, trainers en ouders) en het bestuur.

 

Er is geen verdere structuur voor wat betreft jeugd.

 

Er is echter wel een Aktiviteitencommissie die voetbalgerelateerde activiteiten voor de jeugd organiseert. Tevens stelt zij middelen beschikbaar voor extra activiteiten zoals een slotdag of Sinterklaasmiddag.

 

 

 

 3.         Visie

 

Beleidsvisie:

 

Het jeugdbeleidsplan is opgestart om het jeugdvoetbal van FC Birdaard op een hoger nivo te krijgen. Het selecteren van jeugdspelers moet leiden tot een verbetering van de gemiddelde kwaliteit van het jeugdvoetbal en tot een betere doorstroming van de jeugd naar de senioren. Dit begint bij de F-jes en gaat tot en met de A-junioren. Uiteindelijk moet een doorstroming naar de senioren het eindresultaat worden. Met name het eerste elftal zal structureel aangevuld moeten worden met jeugdspelers die naar de senioren over gaan. Echter de overige seniorenteams zullen ook aangevuld moeten worden, om de vereniging zijn eigen karakter en identiteit te kunnen laten bewaren en bewaken.

 

Dit alles moet slagen zonder dat de jeugdleden plezier aan het voetbalspelletje verliezen. Ook moet het karakter van de club, een dorpsvoetbalvereniging met een grote betrokkenheid van de leden, onaangetast blijven.

 

Om dit alles mogelijk te maken zullen maatregelen moeten worden genomen en voorwaarden gecreëerd die leiden tot het realiseren van de doelstellingen.

 

We zullen er voor moeten zorgen dat de volgende randvoorwaarden zo goed mogelijk worden ingevuld:

 

 • Een goede en heldere organisatie met korte lijnen
 • Gediplomeerde en/of capabele jeugdtrainers
 • Capabele jeugdleiders
 • Voor alle leeftijdsgroepen de juiste training en oefenstof
 • Trainingen binnen de leeftijdscategoriën afstemmen op ontwikkeling van nivo
 • Gedurende seizoen clusters in trainingsstof inbouwen, welke in alle leeftijdscategoriën
 • op gewenste nivo aan bod komen.

 

Om alle leeftijdsgroepen faciliteiten voor trainen en voetballen aan te bieden:

 

 • Goed materiaal
 • Indeling van spelers op nivo over de gehele breedte

 

  

4.         Doelstellingen FC Birdaard:

 

De algemene doelstelling is het realiseren van voorwaarden waardoor jongeren zich in het voetballen optimaal kunnen ontwikkelen, met als voornaamste doelen dat:

 

 • Zij plezier beleven aan het voetbal
 • Tussentijdse uitval van jeugdleden zo beperkt mogelijk hpuden
 • De selectie jeugdteams zo snel mogelijk op een zo hoog mogelijk nivo spelen
 • Voetballers tot op latere leeftijd een plaats blijven behouden binnen de vereniging
 • (bijv. als speler, coach, trainer, scheidsrechter of bestuurslid)
 • Medeverantwoordelijkheid wordt genomen door het kader voor de kwaliteit en
 • continuïteit van het jeugdvoetbal
 • De eerste seniorenteams, zowel dames als heren, op een zo hoog mogelijk nivo te
 • laten spelen, met zoveel mogelijk aanvulling van spelers uit de eigen jeugdopleiding

 

Om dit te bereiken is dit jeugdbeleidsplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven wat we concreet willen bereiken en op welke wijze we denken dit te realiseren.

 

In de nieuwe situatie betekent dit concreet:

 

 • Het benoemen van jeugdcoördinatoren. Eén voor de pupillen en één voor de junioren.
 • Zij worden het aanspreekpunt voor de jeugd en koppelen terug naar het bestuur.
 • Oprichten commissie jeugdbeleidsplan: vertegenwoordiging uit bestuur, jeugdcoördinatoren.
 • Aanvulling vanuit beschikbare jeugdtrainers en jeugdleiders. De commissie vergadert intern
 • zo vaak als nodig, om de gang van zaken gestructureerd te krijgen en te houden.
 • Structuur aanbrengen in de trainingsoefenstof, geschikt voor elke leeftijdscategorie.
 • Kwalitatieve verbetering van het nivo van de trainers en leiders door middel van het
 • aanbieden van leerstof, boekwerken, DVD materiaal, cursussen.
 • We streven er naar om binnen 4 jaar in alle junioren leeftijdscategorieën minimaal één
 • team te hebben.
 • We streven er naar om structureel in de pupillen leeftijdscategorieën minimaal twee
 • teams te hebben.
 • Een vorm van selectie toe te passen waardoor spelers van gelijkwaardige kwaliteit bij
 • elkaar ingedeeld worden. Hierdoor zou de gemiddelde kwaliteit van alle spelers een positieve
 • verbetering moeten kunnen krijgen.
 • Opstellen van een paspoort voor elke speler, vanaf moment dat speler bij de club komt.
 • Persoonlijke gegevens, ontwikkeling van de speler, zowel qua voetbal als ook blessures,
 • thuissituatie, school. Proberen een compleet beeld te krijgen en te houden van elke speler
 • gedurende het doorlopen van de jeugd. Zowel trainer, leider en jeugdcoördinator heeft
 • hierin een taak. Deze paspoorten zijn voor intern gebruik en zijn vertrouwelijk. Ze worden
 • niet openbaar gemaakt

 

 

 

5.         Functieomschrijving jeugdcoördinator:

 

De coördinator van de leeftijdscategorie houdt zich bezig met de organisatie rond de verschillende jeugdteams. Hij onderhoudt het contact met jeugdleiders en –trainers. Tevens houdt hij zich mede bezig met de indeling van de teams. Dit in nauwe samenwerking met de train(st)ers en leid(st)ers van de betreffende teams. De coördinatoren zijn een belangrijke schakel in de communicatie tussen commissie jeugdbeleidsplan en de jeugdtrain(st)ers en leid(st)ers. Tevens onderhouden zij contacten met de ouders / verzorgers van de jeugdleden.

 

De coördinator begeleidt de trainers en leiders om de paspoorten van de spelers waaraan zij leiding geven, periodiek aan te vullen en zo veel mogelijk compleet te houden.

 

De coördinator houdt zelf de ontwikkeling bij van de trainers en leiders, die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen, teneinde een compleet beeld te krijgen in de ontwikkeling van trainer en leider. Het aanbod van cursussen van de KNVB, teneinde de kwaliteit van de trainers en leiders te verbeteren, zal nauwgezet in de gaten worden gehouden, en waar mogelijk de leiders en trainers aangeboden worden.

 

Zij vergaderen regelmatig met de jeugdleiders en jeugdtrainers. Er worden notulen opgesteld van deze vergaderingen. Deze worden aan de orde gesteld in de commissie jeugdbeleidsplan.

 

De jeugdcoördinator zorgt er voor dat de jeugdtrainers de gewenste materialen tot hun beschikking krijgen. Ook dragen zij er zorg voor dat de juiste oefenstof beschikbaar komt aan de jeugdtrainers.

 

Een goede communicatie tussen de beide coördinatoren onderling en richting het bestuur is van groot belang om in te kunnen spelen op veranderende situaties. Pro-actief handelen is vaak beter dan reactief. Zo kunnen een groot aantal mogelijke problemen opgelost worden, voor zij zich naar buiten uit openbaren. Rust om de coördinatoren is belangrijk om goed te kunnen functioneren.

 

Zaken die de twee coördinatoren niet zelf kunnen afhandelen, worden teruggekoppeld naar de jeugdbeleidplan commissie. Indien het probleem niet opgelost kan worden, kan alsnog het bestuur ingeschakeld worden, en dan alsnog opgelost worden.

 

 

 

6. Selectiebeleid jeugdspelers

 

De oude methode van het selecteren op basis van de criteria zoals genoemd in paragraaf 2 moet zo snel mogelijk losgelaten worden. De doelstelling moet worden omgeturnd naar het selecteren op basis van kwaliteit. Getracht moet worden om spelers van vergelijkbare kwaliteit zoveel mogelijk met elkaar te laten voetballen, waardoor de kans vergroot wordt dat deze spelers zich aan elkaar optrekken en zo een betere voetballer kunnen worden.

 

De jeugdcoördinator overlegt met de betreffende leiders en trainers gedurende de loop van het seizoen en houdt de ontwikkeling van de spelers nauwgezet in de gaten. Samen met leiders en trainers wordt aan het eind van het seizoen gekeken wat de meest geschikte teamindeling voor het komende seizoen zou kunnen zijn. Bespreekgevallen worden nog eens kritisch besproken en beoordeelt op de ontwikkeling van de laatste periode. De keuze voor welk team moet in het belang zijn van de betreffende speler. Indien er meningsverschillen blijven, zal uiteindelijk de jeugdcoördinator de beslissende stem hebben. Hij is hierin de eindverantwoordelijke.

 

Lopende het seizoen kan naar aanleiding van positieve of negatieve ontwikkeling van één of meerdere spelers tussentijds doorgeselecteerd worden. Hierin worden leiders en trainers van betreffende spelers geraadpleegd wat het beste is voor de ontwikkeling van deze speler. Indien gewenst kan er tussentijds met spelers geschoven worden. Dit zou ook kunnen naar aanleiding van tussentijdse aanmelding van nieuwe spelers.

  

 

7. Wervingsbeleid jeugdkader

 

De werving van jeugdkader is een verantwoordelijkheid die bij de hele jeugdcommissie ligt. Constant moeten mogelijke kandidaten gepolst worden of zij op één of andere manier betrokken zouden kunnen en willen worden binnen de jeugdafdeling. Uiteraard wordt naar kwaliteit gekeken, maar verantwoordelijkheidsgevoel, geschiktheid en beschikbaarheid spelen hierin een voorname rol.

 

De naam van de mogelijke kandidaat wordt gemeld bij de jeugdcoördinator en deze persoon wordt besproken binnen de jeugdcommissie. Lijkt de kandidaat geschikt, kan deze op initiatief van de jeugdcoördinator benaderd worden. Dan wordt gelijk besproken hoe de kwaliteiten van de kandidaat, indien gewenst, op termijn verder ontwikkeld zouden kunnen worden.

 

Binnen de jeugdcommissie worden afzonderlijke leiders en trainers besproken, voor wat betreft de ontwikkeling van hun talenten of juist het ontbreken daarvan. Getracht zal worden om ook hun kwaliteiten naar een hoger nivo te krijgen. Binnen de commissie ligt de verantwoordelijkheid om trainers en leiders op hun kwaliteiten en verantwoordelijkheden te beoordelen. Motivatie is een belangrijke factor om het maximale uit de leiders en trainers te halen. Indien nodig moet de jeugdcoördinator leiders aan kunnen spreken, kunnen corrigeren en in het uiterste geval van hun functie kunnen ontheffen.

 

Gericht naar de toekomst is het aanbieden van maatschappelijke stages voor opleidingen in het voortgezet onderwijs. Jeugdleden kunnen door middel van die stage een beetje ervaring opdoen in het begeleiden van de jongere jeugd. Het gaat dan met name A en/of B-junioren, die betrokken worden bij de E en/of F-pupillen. Met name als assistent trainer kan dit goed ingevuld worden. Indien gewenst kan de begeleiding ook zaterdag tijdens wedstrijden uitgebreid worden.

 

Het doel is dan om het mogelijk toekomstig jeugdkader enthousiast te maken om en kennis te laten maken met het jeugdtrainerschap of het begeleiden van een jeugdteam. Wellicht slaat het aan en worden zij in de nabije toekomst jeugdleider of jeugdtrainer.

 

De jeugdcoordiinator van de pupillen is degene die sturing geeft aan de stages, de hoofdtrainer van het betreffende team waar de maatschappelijke stage wordt ingevuld,  begeleidt de stagiair.  

 

  

8. Structuur overleg

 

De structuur van het overleg binnen de gehele jeugdafdeling is gebaseerd op vergaderen en tussentijdse informele gesprekken. Om vaste lijnen te creëren wordt er wel een kalender opgesteld. De vergaderingen worden gehouden en van tevoren een agenda bepaald.

 

Wie Frequentie Wanneer Verslag
Jeugdcommissie 2 keer/jaar Halverwege en eind seizoen Ja
Jeugdcoordinatoren Wekelijks Elke zaterdag in de wandelgangen Nee
Jeugdleid(st)ers 4 keer/jaar Start en eind voor- en najaarsreeks Ja
Jeugdtrain(st)ers 4 keer/jaar Start en eind voor- en najaarsreeks Ja

 

 

De communicatie tussen de jeugdcoördinatoren is een constant overleg over alle zaken welke gedurende het seizoen aan de orde komen. Wekelijks worden spelers en situaties besproken, welke de afgelopen week gespeeld hebben of de komende week gaan spelen.

 

Dit moet een constante overlegsituatie zijn om van alle actuele zaken op de hoogte te zijn / blijven.

 

Evalueren en vooruit kijken zijn daarbij zaken welke aan bod dienen te komen.

 

Waar nodig wordt teruggekoppeld naar de jeugdcommissie.

 

De structuur van het overleg binnen de jeugdcommissie is een halfjaarlijkse vergadering. Indien gewenst kan een tussentijdse vergadering ingelast worden.

 

Dit moet een overlegsituatie zijn om van alle door de jeugdcoördinatoren aangereikte zaken op de hoogte te zijn / blijven. De visie en doelstellingen worden besproken en geactualiseerd.

 

Waar nodig wordt gestemd binnen de commissie en geldt de meerderheid van stemmen.

 

 

Bijlage A.         Organisatie binnen de vereniging

 

De invulling van de jeugdcoördinatoren

 

ABC junioren                          Sybrand Smit                                                 

DEF pupillen                           Sipke Kooistra                                   

Commissie jeugdbeleidsplan:

 

Coördinatoren                         Sybrand Smit

                                               Sipke Kooistra

Bestuur                                    Sietse Poepjes

Eric Wagemakers

Jeugdleid(st)ers                        Wim Woudstra                       

Jeugdtrain(st)ers                      Sam Oberman

                                              

Materialen beschikbaar aan train(st)ers:

Trainingsballen

Hesjes

Pionnen

Doelen

DVD Cock van Dijk

Coachjas

Opleiding in de vorm van cursus KNVB

 

 

Faciliteiten beschikbaar aan train(st)ers:

Trainingsveld

Jeugdveld

Veldverlichting

Toekomst 2011 wellicht kunstgrasveld

Winterperiode zaal in Birdaard en Ferwert

 

 

Materialen beschikbaar aan leid(st)ers:

Coachjas

Waterzak en spons

Inschopballen

Tenue in voetbaltas

Trainingspakken t.b.v. de wissels (2 of 3 per team)

 

 

Bijlage B.         Overzicht van jeugdleiders binnen de vereniging

 

 

 

Zie voor actuele lijst elders op de site

 

 

 

Bijlage C.         Overzicht van jeugdtrainers binnen de vereniging 

 

 

Zie voor actuele lijst elders op de site

 

 

Bijlage D.         Overzicht van maatschappelijke stages binnen de vereniging (situatie vanaf 2009)

 

Seizoen

Naam stagiair

Opleiding

Periode

Jeugdteam

Functie

2009-2010

Anton Boonstra

VMBO

Maart-juni

F-2

Assistent jeugdtrainer

jeugdleider

2009-2010

Wilma Drost

2009-2010

Elske Dijkstra

2010-2011

Edwin Kooistra

2011-2012

Melle van Wieren

 

Bijlage E.         Overzicht van overige stages binnen de vereniging (situatie vanaf 2009)

 

Seizoen

Naam stagiair

Opleiding

Periode

Jeugdteam

Functie

2011-2012

Remko Kooistra

Trainer Coach 3 Jeugd

Oktober - november

E1 – E2 – D1

Organiseren

4 tegen 4 jeugdtoernooi

 

                                                    

                

 
sponsors1sponsors1sponsors1